Opening Hours

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

053-776020

Email Us

officelib@crru.ac.th

Register List

รายชื่อการลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นาสกุล ตำแหน่ง สังกัด มหาวิทยาลัย อาหาร
1 นางสาวพิมพ์ประภัส เหมือนพลอย บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปกติ
2 นางสาวสุพรรษา สมหารวงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปกติ
3 นายพรหมเมศ วีระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปกติ
4 นายอนุชา พวงผกา รองผู้อำนวยการฝ่ายห้องสมุดและกิจการพิเศษ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปกติ
5 นายสุริยา คชฤทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปกติ
6 นางสาวอรปรียา คำแพ่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปกติ
7 นายจตุรงค์ ธงชัย หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปกติ
8 นายวันเฉลิม พูนใจสม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปกติ
9 นายมนตรี กาไสย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปกติ
10 นางกาญจนา จันทร์สิงห์ บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปกติ
11 นางกนกวรรณ นาคเหล็ก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปกติ
12 นางสาวกันยา อนุกูลธนากร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปกติ
13 นางสาวกุลดา สวนสลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปกติ
14 นางดวงพร สีระวัตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปกติ
15 นางสาวจริยา ทิพย์หทัย หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปกติ
16 นางวิภารัตน์ ศรีเพ็ชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปกติ
17 นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปกติ
18 นางสาวกาญจนา อยู่ประยงค์ บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปกติ
19 นายวิชชากร คูหาทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปกติ
20 นายภูริพัศ เหมือนทอง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปกติ
21 นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปกติ
22 นางสาวพิมรินทร์ คีรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปกติ
23 นางรัตนพา พันธ์ศรี บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปกติ
24 นางสาวอัมรินทร์ บุญพลอย บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปกติ
25 นายเจริญชัย พันธ์ศรี นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปกติ
26 นายมนต์ชัย สุริยามาตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปกติ
27 นายสมภพ มุสิกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปกติ
28 นายบัญชา ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปกติ
29 นายสันติสุข คำอินทร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปกติ
30 นายเจนต์ คันทะ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปกติ
31 นายปรีชา วรรณเลิศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปกติ
32 นายวชิระ นันตี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปกติ
33 นางสาวณัฐกฤตา เพ็ญกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปกติ
34 นางสาวธนัญญา วงศ์สมศักดิ์ บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปกติ
35 นางกัญญาภัค เกตุหิรัญ ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปกติ
36 นางสาวดาริน คำดี หัวหน้างานศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปกติ
37 นายไพรวัลย์ ปานะโปย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปกติ
38 นางสาววิลาสินี สำเนียง นักวิชาการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปกติ
39 นายภูวิช กันทะยศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปกติ
40 นายประหยัด ช่วยงาน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปกติ
41 นางสาวสุวิชา ชัยวรรณธรรม บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปกติ
42 นายพิสุทธิ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปกติ
43 นายชลัช แย้มชื่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปกติ
44 นายกิติศักดิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปกติ
45 นายบุญช่วย อิ่มทอง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปกติ
46 นายอำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปกติ
47 นางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปกติ
48 นายจำรัส อุทธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปกติ
49 นางสุณี ไชยวงษ์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปกติ
50 นางสาวปิยวดี นิลสนธิ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปกติ
51 นางสาวทิวาวัลย์ ต๊ะการ รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปกติ
52 นางสาวนภพรรณ รุ่งทองคำกุล นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปกติ
53 นางเสาวนีย์ สุริยะเจริญ หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปกติ
54 นางสาวศรัญยา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปกติ
55 นางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปกติ
56 นางสาวสุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปกติ
57 นางกัลยา ใจรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปกติ
58 นายมงคล อุตะมะแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปกติ
59 นางสาวสุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปกติ
60 นายวิทูร อุ่นแสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปกติ
61 นางวรรณภัสร์ ปราบพาลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปกติ
62 นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปกติ
63 นางณัฐยา สุโนพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปกติ
64 นายประยูร ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปกติ
65 นายอนุพงษ์ สุขประเสริฐ ีรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปกติ
66 นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปกติ