วิดีโอแนะนำ


ประวัติความเป็นมา


      สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2518 เป็นอาคารชั่วคราว มีพื้นที่ ประมาณ 2 ห้องเรียน กว้าง 8 เมตร ยาว 4 เมตร รวม 32 ตารางเมตร มีเอกสารตำราในระยะ เริ่มต้นประมาณ 328 เล่ม มีที่นั่งอ่านค้นคว้า 26 ที่นั่ง ปี พ.ศ. 2519 ย้ายไปอยู่อาคารหลังใหม่ เป็นอาคารเอกเทศ มีเอกสารตำราเพิ่มขึ้น เป็น 26,000 เล่ม วารสารและหนังสือพิมพ์รวม 27 รายชื่อ มีบรรณารักษ์ปฏิบัติงาน 1 คน และนักการภารโรง 1 คน ปี พ.ศ. 2522 ได้ย้ายจากอาคารชั่วคราวไปอยู่อาคารถาวรรูปทรงหกเหลี่ยม (ปัจจุบันใช้เป็นสำนักทะเบียน และวัดผล) มีเอกสารและตำราเพิ่มเป็น 37,600 ชื่อเรื่อง วารสารและ หนังสือพิมพ์ 128 รายชื่อ และที่นั่งอ่านค้นคว้า 120 ที่นั่ง ปี พ.ศ. 2536 – 2550 ได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารบรรณราชนครินทร์ เป็นอาคารสูง 4 ในลักษณะชั้น มีบริการต่างๆห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป มีที่นั่งอ่านค้นคว้าประมาณ 320 ที่นั่ง มีเอกสาร ตำราจำนวน 112,847 ชื่อเรื่องวารสาร 283 รายชื่อ หนังสือพิมพ์ 28 รายชื่อ สื่อโสตทัศน์ จำนวน 7,676 ชิ้นีคอมพิวเตอร์บริการ ในระบบ LAN จำนวน 59 เครื่อง ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ประวัติศาสตร์และสถานะของสถาบันราชภัฎเชียงรายเปลี่ยนไป โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรา มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาจึงส่งผลให้ สถาบันราชภัฎ ปรับเปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง การบริหารงานใหม่โดยให้สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีีสารสนเทศรวมกันเป็นหน่วยงานเดียว ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องและก้าวไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันย้ายมาอยู่ที่อาคารยุพราชวิทยมงคล เป็นอาคารสูง 4 ชั้น มีที่นั่งอ่านค้นคว้าประมาณ 320 ที่นั่ง มีเอกสารตำราจำนวน 119,600 ชื่อเรื่อง สื่อโสตทัศน์ จำนวน 9,581 ชื่อเรื่องวารสาร 259 รายชื่อ และหนังสือพิมพ์ 30 รายชื่อ