บุคลากรผู้บริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 1601 #103

นางสาวนฤมล เกรียงเกษม
รองผู้อำนวยการงานวิทยบริการ
โทร 1601 #110

นายพีระ กอบแก้ว
รองผู้อำนวยการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 1601 #108

นายชาติ คนอยู่ตระกูล
รองผู้อำนวยการ งานบริการ การเรียนแบบดิจิทัล
โทร 1601 #106

นางสาวไพรสน ทัพหน้า
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
โทร 1601 #109

งานบริหารงานทั่วไป


นางสาวณัฐฐาพร สมหวัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 1601 #109

นางสาวนิชานันท์ ต๊ะนิล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 1601 #101

นางสาวพัชรี แก้วรากมุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 1601 #109

งานวิทยบริการ


นางศิรนันท์ ใจแก้ว
นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ
โทร 1601 #116

นางสาววัลทนา ภู่มา
บรรณารักษ์ ชำนาญการ
โทร 1601 #113

นางสาวพรพิมล ปาละอิน
บรรณารักษ์ ชำนาญการ
โทร 1601 #104

นางสาววรลักษณ์ โมสิกรัตน์
บรรณารักษ์
โทร 1601 #111

นางสาวดารณี ณ คีรี
บรรณารักษ์
โทร 1601 #102

นางสาวเบญจมาส วรรณคำ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
โทร 1601 #107

นางวิไลวรรณ ชุมแปง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
โทร 1601 #112

นายศักกพรรณ ปัสสาจันทร์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
โทร 1601 #102

นายวสุ สารภี
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
โทร 1601 #102

นางสาวจันทร์ศรี คำเปียน
พนักงานทั่วไป
โทร 1601 #107

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายประสิทธิ์ มณีวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร 1601 #114

นายสุชาติ ปัญญายะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร 1601 #114

นายพงศ์เทพ มาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร 1601 #114

งานบริการการเรียนการสอนแบบดิจิทัล


นายปรัชญา บรมพิชัยชาติกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร 1601 #106

นายกฤษฎา วงค์ใย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร 1601 #106

นายชัชพล ตันต้าว
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทร 1601 #115