ประชาสัมพันธืหัวข้อการอบรมของสมาคมส่งเสริมการวิจัย ประจำปี 2567

Admin 16 January 2024 110

ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีความสามารถสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยในปี 2567 ดังนี้

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 7-8-9 กุมภาพันธ์ 2567 ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท
2. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD)  วันที่ 14-14 กุมภาพันธ์ 2567 ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท

3. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567 ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท

4. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนจาก วช. และแหล่งทุนวิจัยอื่น  วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2567 ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท 

ทุกหลักสูตรอบรมผ่านระบบ On-LINE โดยใช้โปรแกรม ZOOM และเก็บค่าลงทะเบียนในการอบรมแต่ละหลักสูตร 

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดการอบรมได้ที่ www.rpa.or.th