สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) และบริษัทอะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ขอเชิญเข้าร่วมอบรม

Admin 18 March 2024 134

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) และ

บริษัทอะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกันจัดให้มีการฝึกอบรมแก่บุคลากรภาครัฐในหลักสูตรสถาปัตยกรรมระบบ  AWS (Architecting on AWS) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจัดในช่วงเดือนมีนาคม - ธันวาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณฐิติมา รุ่งผาติ 

โทร. 09-1696-6907 หรือ awserry@amazon.com