สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง (Fundamentals and Practical Approches to Smart Cities) โดยเรียนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

Admin 18 March 2024 33

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง (Fundamentals and Practical Approches to Smart Cities) โดยเรียนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

สามารถเข้าเรียนได้ที่ https://www.coursesquare.com/site/depa