สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขอเชิญชวนให้ผู้สนใจส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน

Admin 20 June 2024 138

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขอเชิญชวนให้ผู้สนใจส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
โดยมีการจัดพิมพ์ปีละ 2 ครั้ง (ราย 6 เดือน) วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินได้ผ่านการรับรองคุณภาพ
โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) มีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
โดยวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในกลุ่มที่ 2

โดยส่งไฟล์ต้นฉบับผ่านระบบการส่งบทความออนไลน์ที่
https://www.tci-thaijo.org/index.php/ombudsman ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน โทร 0 2141 9146