สำนักงาน ก.พ.ร. ประชาสัมพันธ์ช่องทางอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัล ผ่านระบบเรียนรู้ออนไลน์

Admin 20 June 2024 143

สำนักงาน ก.พ.ร. ประชาสัมพันธ์ช่องทางอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัล ผ่านระบบเรียนรู้ออนไลน์ จำนวน 3 ช่องทาง ได้แก่

1. OCSC Learning Portal ของสำนักงาน ก.พ. 

2. Digital Goverment Learning Portal ของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) 

3. TPQI E-Training ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) 

โดยสามารถสมัครและลงทะเบียนเข้าอบรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อผ่านการประเมินหลักสูตร